Logo

Punësohu në BOLV:
  Për t`u njohur me pozicione të lira pune në BOLV si dhe për të aplikuar online, klikoni një nga pozicionet në listë dhe plotësoni aplikacionin. Aktualisht BOLV kërkon të punësojë

Shpërndani faqen në Facebook:  

Pozicioni Vendndodhja Kategoria Afati Veprimi